• Български
  • English

„НСК София“ ЕООД изпълнява проектиране, строителство, преустройство, рехабилитация и ремонт на:

  • строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения;
  • строежи от транспортна инфраструктура;
  • строежи от енергийна инфраструктура, вкл. поддръжка, ремонт,
  • строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство;
  • съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
  • сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери;
  • поддръжка, ремонт, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация;
  • изграждане и въвеждане в експлоатация на сградни и вътрешни електрически инсталации, главно електроразпределително табло, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа;
  • електрически централи и топлоцентрали.

 

 

 

Bulgarian