• Български
 • English
Bulgarian
 • Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му  инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения:
 • Първа група –  строежи от недвижими културни ценности с категория „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“:
 • Втора група  –  строежи от транспортната инфраструктура:
 • Втора група  –  строежи от транспортната инфраструктура:
 • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване  на околната среда:
 • Пета група –  отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности:

„НСК София“ ЕООД е сертифицирано по:

 • Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008
 • Система за управление на околната среда (СУОС) БДС EN ISO 14001:2005
 • Система за управление на информационната сигурност БДС EN ISO/ IEC 27001:2005
 • Система за управление на здравето и безопасността при работа БBS OHSAS 18001:2007