• Български
  • English
English
  • Първа група –  строежи от недвижими културни ценности с категория „местно значение“, „ансамблово значение“ и „за сведение“:
  • Втора група  –  строежи от транспортната инфраструктура:
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа БBS OHSAS 18001:2007
  • Система за управление на информационната сигурност БДС EN ISO/ IEC 27001:2005
  • Система за управление на околната среда (СУОС) БДС EN ISO 14001:2005

„НСК София“ ЕООД е сертифицирано по:

  • Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008
  • Пета група –  отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности:
  • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване  на околната среда:
  • Втора група  –  строежи от транспортната инфраструктура: