• Български
 • English

     Просперитетът, положителната репутация и завоюваните призове от „НСК София“ ЕООД са постигнати благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за очакванията на клиентите. Основна линия във философията и практиката ни е реализация на управленческата воля към постоянно одобрение за всички направления, формиращи съвременната фирмена култура:

 • Разчитаме на удоволетвореността на клиента и гъвкавостта на компанията, за да увеличим пазарния дял и реализираме нови възможности;
 • Анализираме динамично развиващата се конкурентна среда, като успяваме да бъдем иновативни и ефективни при реализацията на проекти;
 • Създаваме сплотен креативен екип, изграждаме коректни отношения с доставчици и клиенти.

     Въведените системи за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, социална отговорност и сигурност при работа, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и  ISO 27001:2013, ни позволяват да реализираме политика, ориентирана към стратегическо мислене и отговорност при вземане на управленски решения. Ние поставяме като задължение с първостепенно значение на ръководството и целия персонал на дружеството, следните цели:

 • Конкурентоспособност, успешно договаряне и изпълнение на поръчки в строителството;
 • Рентабилност на компанията и постигане на оптимална работна среда, чрез дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала;
 • Поставяне принципа на превантивност, на базата на системен анализ и решаване на възникналите проблеми. Прилагане на незабавни коригиращи действия, при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци;
 • Подход към доставчиците чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти;
 • Действия по опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея;
 • Оценка, третиране и управление на рисковете, свързани с  безопасност при работа, информационна и физическа сигурност, съгласно националните и международни стандарти;
 • Доказване положителния имидж на компанията, усъвършенстване и проявяване на професионализъм.

Успехът изисква да правим нещата още по-добре – във всичко, от всеки, постоянно.

         

prilojenie_1.3_plakat_1.jpg
Success requires to do things even better - in everything, from everybody, constantly.

About us

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Structure personnel participate in ethics training as part of our best practices program, and each employee is provided with a skill set

Image 15
Image 14
Image 13
Image 12
Image 11
Image 9
Image 8
Image 7
image 6
Image 5
Image 4
Image 3
Image 2
Image 1
Image 10