• Български
 • English

     Просперитетът, положителната репутация и завоюваните призове от „НСК София“ ЕООД са постигнати благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за очакванията на клиентите. Основна линия във философията и практиката ни е реализация на управленческата воля към постоянно одобрение за всички направления, формиращи съвременната фирмена култура:

 • Разчитаме на удоволетвореността на клиента и гъвкавостта на компанията, за да увеличим пазарния дял и реализираме нови възможности;
 • Анализираме динамично развиващата се конкурентна среда, като успяваме да бъдем иновативни и ефективни при реализацията на проекти;
 • Създаваме сплотен креативен екип, изграждаме коректни отношения с доставчици и клиенти.

     Въведените системи за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, социална отговорност и сигурност при работа, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и  ISO 27001:2013, ни позволяват да реализираме политика, ориентирана към стратегическо мислене и отговорност при вземане на управленски решения. Ние поставяме като задължение с първостепенно значение на ръководството и целия персонал на дружеството, следните цели:

 • Конкурентоспособност, успешно договаряне и изпълнение на поръчки в строителството;
 • Рентабилност на компанията и постигане на оптимална работна среда, чрез дефиниране и осъществяване на правата и задълженията на персонала;
 • Поставяне принципа на превантивност, на базата на системен анализ и решаване на възникналите проблеми. Прилагане на незабавни коригиращи действия, при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци;
 • Подход към доставчиците чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти;
 • Действия по опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея;
 • Оценка, третиране и управление на рисковете, свързани с  безопасност при работа, информационна и физическа сигурност, съгласно националните и международни стандарти;
 • Доказване положителния имидж на компанията, усъвършенстване и проявяване на професионализъм.

Успехът изисква да правим нещата още по-добре – във всичко, от всеки, постоянно.

Bulgarian