• Български
  • English

Възложител: Община Джебел

Период на изпълнение: 2015г.

Локация: гр.Джебел (локация)

Кратко описание:

Изпълнението на СМР e по проект „Повишаване на енергийната ефективност” финансиран от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) към Община Джебел.

Извършено е саниране, в това число топлоизолиране на фасадни стени и под, подмяна дограма. Също така покривни работи - подмяна улуци, водостоци и ламаринени обшивки. Изграждена е климатизационна инсталация и  е извършен ремонт на електро инсталация и подмяна на ЛОТ.

Bulgarian