• Български
  • English

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ENG

2016г.

Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев" - гр. Враца, финансиран от Националния доверителен екофонд

2015г.

Инженеринг за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност: Обособена позоция № 2 - жилищен блок "Телефонен завод", гр.Белоградчик

Преустройство на административна сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул.Втори Януари №10

СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Велико Търново, кв. Бузлуджа, бл.Теменуга 1, ул. Христо Донев № 1

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение, намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен фонд

Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на жилищна сграда с административен адрес гр. Севлиево, ул.Хан Аспарух № 3, бл.Христо Ботев 1

Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов" – гр. Рила

СМР за реализирането на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ "Христо Смирненески" - гр.Джебел

СМР на обект: Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) София, Район Изток с адрес гр. София, ж.к. "Младост" 4 до бл.465

СМР за повишаване енергийната ефергийната ефективност на обект: ЦДГ № 182 "Пчелица", район Панчарево-Столична община

Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на Административен съд - Видин, за имот - част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3

2014г.

Ремонт в сградата на Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, находяща се в гр. София, ул."Пиротска" 117, на болнични стаи и на помощни помещения към Стационарен блок на ДПБЛНА находящ в гр. София, кв. Суходол

Преустройство и ремонт на част от административна сграда на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосив № 15А - високо тяло

Подобряване енергийната ефективност на сградите на – ОП ”Чистота”  - гр. Пловдив

СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, СМР на Парк „Руски” – Изграждане на улично осветление, поливна система и ограда, Парк „Акация” – изграждане на поливна система, довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на Столична община – район „Подуяне”, находящ се в гр.София, ж.к. "Левски - зона Г"

1217/Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-Стражица

Преустройство и реконструкция на сградата на общежитие № 2 - АМВР

2013г.

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV-СГО, кв. 24, м. бул. ”Сливница“ р-н Връбница

Извършване на авариен ремонт  на  канализационен  клон  от  районната канализация  в северозападната част  на  войскови  район 1014  на  бул. „Генерал  Тотлебен”  №  34

Строително-ремонтни работи в административната сграда на ТП на НОИ - София-област, бул. "Ал. Стамболийски" № 48

"Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524, гр.Стара Загора"

Строително-ремонтни и монтажни работи за изграждане на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – София, Перник, Благоевград, Кюстендил.

Извършване на строително - ремонтни дейности в сградата на Национален Осигурителен Институт, бул. Александър Стамболийски 62-64

Довършване на Физкултурен салон и плувен басейн към 88 СОУ, П-Л V , кв. 114, район Овча купел

„Извършване на СМР за изграждане на кариерни центрове към Агенция по заетостта - „Кариерен център” към ЦА на АЗ – София  –ул. „Странджа“ № 64 и „Кариерен център”  към ДРСЗ - София,  ул. „Софроний Врачански“ № 104

Ремонт и обзавеждане на административна сграда в хотел "В"  във войскови район № 2225,  във в.ф. 42130 –Боровец

2012г.

„Саниране, в това число топлоизолиране на фасадни стени, тавански плочи и подове, ремонт ЕЛ инсталации и ВОИ, конструктивно укрепване и ремонт на покрив на двете сгради на ЦДГ № 167 "Малкият принц", район "Триадица" – гр. София

"Ремонт на военния мавзолей - костница" – гр. София

Проектиране и изпълнение на  двойно-шинна система за електрозахранване, централен UPS и изпълнение на  главно разпределително елтабло в Програмно-редакционната сграда на  БНР – София

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 74СОУ "Гоце Делчев", район "Връбница" – ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Извършване на строително - ремонтни работи на ведомствените апартаменти на МОСВ в гр. София

Ремонт на административната сграда на специализирания отряд за въздушнонаблюдение (СОВН) в София

2011г.

Преустройство и промяна предназначението на пункт на БЧК в Областен информационен център  за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България

Преустройство на част от съществуващ ресторант в сградата на МТСП в обособяване на конферентна зала и помещения за документален архив за нуждите на министерството и ремонт на работни помещения – гр. София

Изграждане на жилищна сграда на ул. Мечка №16-18, жк Красна поляна в гр. София

Строеж на магерница  в черковния двор на храм „Свети Георги”, с.Хераково

English