• Български
  • English

„НСК София“ ЕООД изпълнява проектиране, строителство, преустройство, рехабилитация и ремонт на:

  • строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения;
  • строежи от транспортна инфраструктура;
  • строежи от енергийна инфраструктура, вкл. поддръжка, ремонт,
  • строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство;
  • съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
  • сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери;
  • поддръжка, ремонт, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация;
  • изграждане и въвеждане в експлоатация на сградни и вътрешни електрически инсталации, главно електроразпределително табло, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа;
  • електрически централи и топлоцентрали.

 

 

 

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ 

2016г.

Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на "Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев" - гр. Враца, финансиран от Националния доверителен екофонд

2015г.

Инженеринг за обновяване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност: Обособена позоция № 2 - жилищен блок "Телефонен завод", гр.Белоградчик

Преустройство на административна сграда на ТП на НОИ - Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул.Втори Януари №10

СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Велико Търново, кв. Бузлуджа, бл.Теменуга 1, ул. Христо Донев № 1

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Многопрофилна болница за активно лечение, намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен фонд

Изпълнение на Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР на жилищна сграда с административен адрес гр. Севлиево, ул.Хан Аспарух № 3, бл.Христо Ботев 1

Извършване на строително-монтажни работи за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СОУ "Аверкий Попстоянов" – гр. Рила

СМР за реализирането на проект: "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на НЧ "Христо Смирненески" - гр.Джебел

СМР на обект: Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ) София, Район Изток с адрес гр. София, ж.к. "Младост" 4 до бл.465

СМР за повишаване енергийната ефергийната ефективност на обект: ЦДГ № 182 "Пчелица", район Панчарево-Столична община

Изграждане пристройка на топла връзка между обособените части на първия етаж, вътрешно преустройство и ремонт на част от съществуващата сграда за нуждите на Административен съд - Видин, за имот - част от триетажна административна сграда със сутерен, находящ се в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3

2014г.

Ремонт в сградата на Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, находяща се в гр. София, ул."Пиротска" 117, на болнични стаи и на помощни помещения към Стационарен блок на ДПБЛНА находящ в гр. София, кв. Суходол

Преустройство и ремонт на част от административна сграда на ТП на НОИ, гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосив № 15А - високо тяло

Подобряване енергийната ефективност на сградите на – ОП ”Чистота”  - гр. Пловдив

СМР във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, СМР на Парк „Руски” – Изграждане на улично осветление, поливна система и ограда, Парк „Акация” – изграждане на поливна система, довършителни дейности по благоустрояване на кв.231 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка към 199 ОУ на територията на Столична община – район „Подуяне”, находящ се в гр.София, ж.к. "Левски - зона Г"

1217/Реконструкция на парова централа с топлопреносни инсталации във в.ф. 28130-Стражица

Преустройство и реконструкция на сградата на общежитие № 2 - АМВР

2013г.

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV-СГО, кв. 24, м. бул. ”Сливница“ р-н Връбница

Извършване на авариен ремонт  на  канализационен  клон  от  районната канализация  в северозападната част  на  войскови  район 1014  на  бул. „Генерал  Тотлебен”  №  34

Строително-ремонтни работи в административната сграда на ТП на НОИ - София-област, бул. "Ал. Стамболийски" № 48

"Център за временно настаняване - преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524, гр.Стара Загора"

Строително-ремонтни и монтажни работи за изграждане на 4 броя центрове за кариерно ориентиране в градовете – София, Перник, Благоевград, Кюстендил.

Извършване на строително - ремонтни дейности в сградата на Национален Осигурителен Институт, бул. Александър Стамболийски 62-64

Довършване на Физкултурен салон и плувен басейн към 88 СОУ, П-Л V , кв. 114, район Овча купел

„Извършване на СМР за изграждане на кариерни центрове към Агенция по заетостта - „Кариерен център” към ЦА на АЗ – София  –ул. „Странджа“ № 64 и „Кариерен център”  към ДРСЗ - София,  ул. „Софроний Врачански“ № 104

Ремонт и обзавеждане на административна сграда в хотел "В"  във войскови район № 2225,  във в.ф. 42130 –Боровец

2012г.

„Саниране, в това число топлоизолиране на фасадни стени, тавански плочи и подове, ремонт ЕЛ инсталации и ВОИ, конструктивно укрепване и ремонт на покрив на двете сгради на ЦДГ № 167 "Малкият принц", район "Триадица" – гр. София

"Ремонт на военния мавзолей - костница" – гр. София

Проектиране и изпълнение на  двойно-шинна система за електрозахранване, централен UPS и изпълнение на  главно разпределително елтабло в Програмно-редакционната сграда на  БНР – София

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 74СОУ "Гоце Делчев", район "Връбница" – ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

Извършване на строително - ремонтни работи на ведомствените апартаменти на МОСВ в гр. София

Ремонт на административната сграда на специализирания отряд за въздушнонаблюдение (СОВН) в София

2011г.

Преустройство и промяна предназначението на пункт на БЧК в Областен информационен център  за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България

Преустройство на част от съществуващ ресторант в сградата на МТСП в обособяване на конферентна зала и помещения за документален архив за нуждите на министерството и ремонт на работни помещения – гр. София

Изграждане на жилищна сграда на ул. Мечка №16-18, жк Красна поляна в гр. София

Строеж на магерница  в черковния двор на храм „Свети Георги”, с.Хераково

     „НСК София” ЕООД е създадено през 1995г. с името "Нова Строителна Компания" ООД, по-късно преобразувано в настоящото име на компанията.  Основен предмет на дейност: проектиране и инженерингови услуги, строителство, реконструкция, консултантска дейност, недвижими имоти, търговия със строителни материали. От създаването на копманията до 2009г. тя се управлява от инж. икономист  Васил Владимиров - професионалист с дългогодишен опит в строителството, носител на награда "Отличник на Миннефтягазстроя СССР" и бивш замесник генерален Директор на ''Домостроителен Комбинат''– София. От 2009г. до днес предприятието се управлява от Светлин Владимиров, магистър икономист по специалности: ''Счетоводство и контрол'', ''Маркетинг'' и ''Управление на международни проекти''.

     Фирмата е изпълнявала обекти за проектиране, обзавеждане, комплексни ремонти на частни възложители, строителство на хотели, освежаване, морденизация и изграждане на сгради, строителство на промишлени и граждански обекти, изпълнение на ифраструктурни проекти, хидротехническо строителство, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и др. Последните години „НСК София“ ЕООД извършва СМР в областта на жилищното строителство и активно участва в изпълнението на обекти по обществени поръчки.

     Голяма част от успеха на компанията се дължи на факта, че ние вникваме в същността  и спецификата на всеки отделен проект. Многобройните препоръки и референции, които сме получили от клиенти и възложители са доказателство за тяхната удовлетвореност  и нашата коректност. Използвайки индивидуален подход към всеки клиент, компанията е в състояние да задоволи всички изисквания, както и да предложи алтернативни решения, гарантиращи сигурността на инвестицията.

     Разполагаме с високо квалифицирани инженерно-технически кадри и професионални строителни работници, с възможности за изпълнение на всякакъв вид обекти както на груб строеж, ел.инсталации, ОВ инсталации, ВиК инсталации, така и всякакъв вид луксозни довършителни работи, като облицовки, настилки, сухо строителство, окачени тавани, хидро- и топло- изолации, алуминиева и PVC дограма, модерни интериорни и екстериорни решения и др. Фирмата  работи с разнообразен набор от механизация и строителна техника.

     „НСК София“ ЕООД е член на Камара на строителите в България от 2009г. и е регистрирано по всичките пет групи строежи. Дружеството попровежда политика на Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност, социална отговорност и сигурност при работа, съобразени с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, и  ISO 27001:2013. Фирмата се стреми да постига все по-добри резултати в дейноста си и да задоволи изискванията и потребностите на своите възложители и клиенти.

"НСК София" ЕООД винаги е поставяло основен акцент на взаимоотношенията и коректността с партньорите си.

ИНВЕСТИТОРИ:

Агенция по заетостта

Басейнова дирекция „черноморски район“

"Бау и ко. " ООД

"Батпел" ООД

Българско национално радио

Военна академия "Г. С. Раковски"

Военновъздушни сили

Главна дирекция "Гранична Полиция" - МВР

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" – МВР

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Институт по оптически материали и технологии (ИОМТ) Акад. Й. Малиновски към БАН

Министерство на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Министерство на труда и социалната политика

Национален военноисторически музей

Национален осигурителен институт

НСА „Васил Левски“

Община Белоградчик

Община Благоевград

Община Враца

Община Велико Търново

Община Джебел

Община Габрово

Община Казанлък

Община Луковит

Община Павликени

Община Плевен

Община Пловдив

Община Полски Тръмбеш

Община Правец

Община Разград

Община Рила

Община Свиленград

Oбщина Севлиево

Община Силистра

Община Смолян

Община Стара Загора

Община Стрелча

Община Троян

Община Харманли

СПГЕ "Джон Атанасов"

СБАЛББ "Света София"

Столична Голяма Община

Столична Община, район "Триадица" , район "Подуяне", район "Панчарево", район "Връбница", район "Сердика"

Съвместно командване на силите

ТД на НАП София

 

prilojenie_1.3_plakat_1.jpg
Success requires to do things even better - in everything, from everybody, constantly.

About us

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Nam viverra scelerisque turpis id fermentum. Sed bibendum sit amet odio tempor venenatis. Quisque vel lectus sem.

Structure personnel participate in ethics training as part of our best practices program, and each employee is provided with a skill set

Image 15
Image 14
Image 13
Image 12
Image 11
Image 9
Image 8
Image 7
image 6
Image 5
Image 4
Image 3
Image 2
Image 1
Image 10